Tahun 2006 Periode III

Alumni of Governmental Science UMM

2006

 

Period III

 

No.

Name

Nim

Title

Graduation Date

1

Murtiningsih

00230015

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

2

Abdul Haris Marang

00230022

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

3

Ayut Enggeliah Entoh

00230045

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

4

Ary Wijayanti

00230072

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

5

Yuli Abi Chusna

00230164

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

6

Khairur Rahman

00230199

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

7

Usro' Udin

01230004

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

8

Arie Purwandani

01230006

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

9

Ari Satrio Basuki

01230010

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

10

Pungky Praja Jatmika

01230013

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

11

Tri Win Deaning Andriyani

01230022

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

12

Indra Sarmoko

01230029

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

13

Kholek Ediyanto

01230034

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

14

M. Hendy Mentaya

01230037

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

15

Afri Arwanda

01230039

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

16

Gandi Saputra

01230051

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

17

Hadi Purwanto

01230060

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

18

Hendra Triawan

01230061

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

19

Syaiful Bahri

01230064

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

20

Arif Tri Atmaja

01230065

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

21

Fahmi Ardiansyah

01230081

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

22

Darmawan

01230084

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

23

Suyikno

01230100

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

24

Ahmad Mahmudi

01230104

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

25

Asrifah

01230115

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

26

Lalu Arly Hariawan

01230119

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

27

Abdul Karim

01230124

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

28

Angga Lestyo Saputra

01230162

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

29

Toni Alqamil Difiqa

01230164

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

30

Hendrik Sutrisno

01230167

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

31

Hermanto

02230008

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

32

Rika Susantiningsih

02230009

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

33

Eko Yuliyanto

02230010

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

34

Raden Bagus Budi Setya Pramana

02230015

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

35

Dwi Kurnia Nurhayati

02230018

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

36

Muspita Andriningsih

02230033

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

37

Nopi Ruliya

02230034

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

38

Firman Rudding

02230036

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

39

Cicik Indrawati

02230042

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

40

Alis Nurmalisa

02230048

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

41

Lisa Handayani

02230050

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

42

Siti Nurul Hidayati

02230051

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

43

Novi Rosalinda

02230054

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

44

Yuda Astuti

02230055

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

45

Leila Paramita Hartono

02230068

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

46

Aprianti

02230080

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

47

Joko Agus Purnomo

02230088

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

48

Husnia Tri Nirmalasari

02230094

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

49

Eva Novidayanti

02230095

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

50

Ani Suryaningsih

02230097

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

51

Dini Permatasari

02230099

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

52

Wiwin Suhartinah

02230138

Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

November 25, 2006

 

Download : Doc/Pdf


Back (Alumni of Period II)